Category Archives: General

Tal i com anunciàvem a FuturaVia els estudis d’enginyeria aquest curs 2013-2014 passen de tenir un coeficient B a un coeficient C i per tant el preu per crèdit serà de 39.53 euros. Cal assenyalar, però, que els estudiants que tinguin dret a una Beca Equitat, se’ls restarà 3.76 euros per cada crèdit matriculat per

Read more ...

Cada universitat té el que s’anomena un règim de permanència que estableix el nombre minim de crèdits que cal aprovar per tal de poder continuar estudiant a aquesta universitat. Quan un/a estudiant no aprova el suficient nombre de crèdits, la universitat no el/la permet continuar estudiant en aquell centre. Per tant, el règim de permanència

Read more ...

1. INCREMENT D’UN 5% DELS TRAMS DE RENTA. Les Beques Equitat aminoren els preus dels crèdits universitaris dels estudiants d’universitats públiques catalanes i de la UOC segons el nombre de membres de la unitat familiar I els trams de renda familiar. Aquests trams de renda han augmentat un 5%. Aquest increment té dos efectes importants:

Read more ...