COM FINANÇAR ELS TEUS ESTUDIS UNIVERSITARIS


El finançament dels estudis universitaris és un maldecap i una preocupació que molts estudiants universitaris i moltes famílies d’estudiants universitaris han d’afrontar, especialment en aquests moments.


Durant els últims anys els preus i taxes universitàries han augmentat de manera molt important i la situació familiar de moltes famílies és realment complicada.


Donada la importància del tema, a FuturaVia et suggerim tres vies de finançament diferents:

 1. Les Beques del Ministeri o les Beques Equitat de la Generalitat de Catalunya. Utilitza FuturUniCost per saber si tens dret a una de les beques públiques que s’ofereixen.

 2. Finançament amb un prestéc de l’AGAUR

 3. Finançament a través d’un crèdit bancari especialment dissenyat per a estudiants universitaris.En qualsevol cas no oblidis preguntar a la teva universitat quants terminis de pagament de la matrícula permeten.

Les beques Equitat són beques convocades per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya per tal d’aminorar el cost del preu del crèdits del grau al qual l’estudiant es matriculi.


Així doncs, les Beques Equitat redueixen el % del cost del crèdit que ha de pagar l’estudiant segons el nivell de renda familiar.


Així, el primer que cal fer per determinar si un estudiant podrà gaudir d’una beca Equitat és sol·licitar l’acreditació del tram de renda familiar.


Depenent del nivell de renda de la unitat familiar, el % de crèdit que finalment paga l’estudiant varia del 12.5% al 25%.


IMPORTANT: Cal tenir en compte que independentment del nivell de renda de la unitat familiar, si la unitat familiar compleix un dels criteris de patrimoni, l’estudiant no serà elegible per una beca Equitat.

Els estudiants

 • Que es matriculen per primera vegada de crèdits per a l’obtenció d’un títol oficial de  grau.
 • Que ja ha obtingut un títol universitari oficial de primer cicle i que volen matricular-se d’estudis universitaris de segon cicle.
 • Que ja ha obtingut un títol universitari oficial a una universitat privada o un centre adscrit i volen matricular-se d’estudis universitaris a una de les universitats catalanes a les quals es pot gaudir d’una  Beca Equitat a sota.

No. Poden ser beneficiaris de beques Equitat els estudiants que estudiïn a les següents universitats:

 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat de Barcelona
 • Universitat de Lleida
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat Oberta de Catalunya
 • Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUTIB) – Centre Adscrit
 • Escola Universitària d’Enginyeria Industrial d’Igualada (EUETII) -  Centre Adscrit

Les persones

 1. De nacionalitat espanyola
 2. D’alguna nacionalitat comunitàries sempre puguin acreditar que un del seus sustentadors principals ha treballat a l’estat espanyol al llarg de l’any anterior a la convocatòria de les beques Equitat.
 3. D’una nacionalitat no –comunitària sempre que puguin acreditar.
  • Residència a l’estat espanyol
  • Que un del seus sustentadors principals ha treballat a l’estat espanyol l llarg de l’any anterior a la convocatòria de les beques Equitat.
Com a màxim 10 dies des que s’ha presentat la sol·licitud.

NO. Per tal de gaudir d’una beca Equitat cal demanar l’acreditació del tram de renda i sol·licitar una Beca Equitat. Si no es marca expressament la intenció de sol·licitar la beca i finalment se sol·licita, no podrem gaudir-la.

El termini per emetre una resolució és de 3 mesos a comptar des de la finalització del termini de presentacions de sol·licituds.


Si no has rebut resposta durant aquest temps vol dir que la beca Equitat t’ha estat denegada.

Les Beques Equitat aminoren el cost del crèdit per l’estudiant depenent del llindar de renda familiar i els membres de la unitat familiar.


LLINDARS DE RENDA FAMILIAR Nombre de membres de la unitat familiar
1 2 3 4 5 6 7 8
LLINDAR 0 14.112 € 24.089 € 32.697 € 38.831 € 43.402 € 46.853 € 50.267 € 53.665 €
LLINDAR 1 14.112 € 24.089 € 32.697 € 38.831 € 43.402 € 46.853 € 50.267 € 53.665 €
LLINDAR 2 15.000 € 25.745 € 33.788 € 39.733 € 44.304 € 47.755 € 51.169 € 54.567 €
LLINDAR 3 15.889 € 27,400 € 34.878 € 40.635 € 45.206 € 48.657 € 52.071 € 55.469 €
LLINDAR 4 16.777 € 29.056 € 35.969 € 41.536 € 46.107 € 49.558 € 52.972 € 56.370 €
LLINDAR 5 20.331 € 35.678 € 40.331 € 45.144 € 49.715 € 53.166 € 56.580 € 59.978 €
LLINDAR 6 RENDES SUPERIORS

Abans de determinar si tindràs dret a una beca o no, hauries de comprovar el teu nivell de patrimoni.


No tindràs dret a beca si, independentment del nivell de renda de la unitat familiar, compleixes algun dels següents requisits del patrimoni:


 • La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes que pertanyen a la unitat familiar (exclòs l’habitatge habitual), supera la quantitat de 42.900 euros.
 • La suma dels valors cadastrals de las finques rústiques que pertanyen a la unitat familiar superen 13.130€ per cadascun dels seus membres.
 • La suma dels rendiments nets reduïts de capital mobiliari, més el saldo net positiu de guanys i pèrdues patrimonials supera els 1.700€.
 • En cas que la família disposi de més d’un dels elements patrimonials descrits a l’apartat anterior, es calcularà el percentatge del valor de cada element patrimonial respecte al llindar corresponent. La suma d’aquests percentatges no podrà ser superior a 100.
 • La suma de les activitats econòmiques de titularitat dels membres computables de la família superen un volum de facturació superior als 155.500€.
 • Els elements patrimonials/renda dels sustentadors principals de la unitat familiar comptabilitzaran un 100%. Els elements patrimonials/renda dels altres membres de la unitat familiar computaran en un 50%.


El càlcul d’aquests requisits de patrimoni es du a terme a través de les següents caselles de la declaració de l’IRPF.


Pels Membres sustentadors principals de la família


Capital mobiliari = 35 + 50310 + 450 + 457


Rendiment net reduït del capital mobiliari a integrar a la base imposable de l’estalvi (casella 35)


Rendiment net reduït del capital mobiliari a integrar a la base imposable general (casella 50)


Subvenció o ajuts destinats a l’adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual o la reparació de defectes estrcutruals d’aquesta (casella 310)


Saldo net positiu de les pèrdues i guanys patrimonials imputables a l’exercici anterior a integrar en la base imponible general (casella 450)


 Saldo net positiu de les pèrdues i guanys patrimonials imputables a l’exercici anterior a integrar en la base imponible de l’estalvi (Casella 457)
Volum de facturació d’activitats econòmiques = ingressos íntegres (casella 109) + total ingressos (casella 174)


Pels altres membres de la unitat familiar el 50% de


Rendiment net reduït del capital mobiliari a integrar a la base imposable de l’estalvi (casella 35)


Rendiment net reduït del capital mobiliari a integrar a la base imposable general (casella 50)


Subvenció o ajuts destinats a l’adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual o la reparació de defectes estrcutruals d’aquesta (casella 310)


Saldo net positiu de les pèrdues i guanys patrimonials imputables a l’exercici anterior a integrar en la base imponible general (casella 450)


 Saldo net positiu de les pèrdues i guanys patrimonials imputables a l’exercici anterior a integrar en la base imponible de l’estalvi (Casella 457)
I el 50% Volum de facturació d’activitats econòmiques = ingressos íntegres (casella 109) + total ingressos (casella 174)

No. Les Beques Equitat no exigeixen una certa nota mitjana de batxillerat o de l’expedient acadèmic de l’estudiant de grau.


Això si, les Beques Equitat només s’atorguen per crèdits que es matriculen per primera vegada. Per segones i successives convocatòries no es pot sol·licitar una Beca Equitat.

No. Les Beques Equitat només s’atorguen per crèdits que es matriculen per primera vegada.

El percentatge d’aminoració depèn del nombre de membres de la unitat familiar i del llindar de renda de la unitat familiar.


Les bases de la Beca Equitat de la Generalitat de Catalunya 2012 estableixen el següent percentatge d’aminoració dels preus dels crèdit establerts al Decret de preus link de la Generalitat de Catalunya.

Llindar de renda % d’aminoració del preu dels crèdits
Llindar 0
Llindar 1 50%
Llindar 2 40%
Llindar 3 30%
Llindar 4 20%
Llindar 5 10%
Llindar 6 0%

Tens alguna pregunta que no hem contestat ? envia’ns-la a info@futuravia.com

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esports (MECD) convoca beques generals i beques de mobilitat pels estudiants que estudien a una universitat que no està situada a la localitat del seu domicili familiar.


Així, el primer que cal fer per determinar si un estudiant podrà gaudir d’una beca del MECD és sol·licitar l’acreditació del tram de renda familiar. 

IMPORTANT: Cal tenir en compte que independentment del nivell de renda de la unitat familiar, si la unitat familiar compleix un dels criteris de patrimoni, l’estudiant no serà elegible per una beca del Ministeri.

 

Si compleixes els requisits de patrimoni de la unitat familiar, les beques MECD tenen dos requisits principals:

Per tal de fer-te fàcil el càlcul de la Renda Familiar Computable hem preparat una calculadora que és molt senzilla d’utilitzar.En qualsevol cas, aquí sota t’expliquem com pots fer el càlcul tu mateix/a.


La renda familiar computable es calcula sumant:


 • La base imposable general i
 • La base imposable de l’estalvi de l’Import de la Renda de Persones Físiques (IRPF) de tots els membres de la unitat familiar obligats a tributar.


A aquesta quantitat li has de restar


 • Els saldos negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents a exercicis anteriors
 • El saldo net negatiu de rendiments del capital mobiliari que constitueixen la renda de l’estalvi d’anys anteriors.
 • La quota resultant de l’autoliquidació.


Si ho vols calcular segons les caselles de la renda d’IRPF:


RENDA COMPUTABLE = 450 + 452454 + 457 + 460741


Per tal de calcular la renda familiar computable pots utilitzar la calculadora que hem creat per a tu.


NOTES a tenir en compte:


1. Es té en compte la renda de tots els membres de la unitat familiar que han presentat la declaració d’IRPF.


2. La renda de tots els membres de la unitat familiar no computa igual.

Cal tenir present que per calcular la renda familiar resultant de les corresponents declaracions IRPF cal tenir en compte les declaracions de TOTS els membres computables – obligats a declarar IRPF – de la unitat familiar.


No obstant, la renda de la persona sustentadora principal o el seu cònjuge o la persona unida en anàloga relació computa al 100% mentre que la renda dels altres membres de la unitat familiar computa només el 50%.3. Deduccions

 1. Famílies nombroses:
  • deducció de 500€ o de 765€ per cada germà –inclòs l’estudiant que sol·licita la beca– que conviu al domicili familiar, en funció si és família nombrosa de categoria general o especial.
  • Si el sol·licitant té un grau de discapacitat igual o superior al 65% s’aplicarà una deducció de 2.000€.


 2. En cas de discapacitat
  • igual o superior al 65% de l’estudiant que sol•licita la beca o d’un germà, s’aplicarà una deducció de 4.000€ de 2.881€, respectivament,
  • igual o superior al 33%, la deducció serà de 1.811€, en ambdós casos.


 3. Si la unitat familiar del sol·licitant té com a mínim dos membres menors de 25 anys que cursen estudis universitaris i resideixen fora del domicili familiar durant el curs acadèmic per motius d’estudi, s’aplicarà una deducció de 1.176€.

 4. Si el sol·licitant és orfe absolut i menor de 25 anys, s’amplia la forquilla de renda en un 20%. És a dir, la seva renda familiar computable podrà ser un 20% superior a l’establerta en cada un dels llindars.4. Si algun membre de la unitat familiar té ingressos però no té la obligació de presentar la declaració de IRPF cal restar els ingressos que ha obtingut dels pagaments a compte que hagi realitzat i d’aquesta manera obtindràs la renda computable per aquest membre de la unitat familiar.


5. La renda de quin any s’ha de tenir en compte?


La renda de l’exercici, l’any anterior a la matrícula del curs en qüestió.


Llindars de renda

LLINDARS DE RENDA FAMILIAR Nombre de membres de la unitat familiar
1 2 3 4 5 6 7 8
LLINDAR 0 14.112 € 24.089 € 32.697 € 38.831 € 43.402 € 46.853 € 50.267 € 53.665 €
LLINDAR 1 14.112 € 24.089 € 32.697 € 38.831 € 43.402 € 46.853 € 50.267 € 53.665 €
LLINDAR 2 15.000 € 25.745 € 33.788 € 39.733 € 44.304 € 47.755 € 51.169 € 54.567 €
LLINDAR 3 15.889 € 27,400 € 34.878 € 40.635 € 45.206 € 48.657 € 52.071 € 55.469 €
LLINDAR 4 16.777 € 29.056 € 35.969 € 41.536 € 46.107 € 49.558 € 52.972 € 56.370 €
LLINDAR 5 20.331 € 35.678 € 40.331 € 45.144 € 49.715 € 53.166 € 56.580 € 59.978 €
LLINDAR 6 RENDES SUPERIORS
 1. Estudiar a temps complet.

 2. Estudiar presencialment.

 3. Matricular-se d’un mínim de 30 crèdits

 4. Rendiment al curs anterior:

  • Si cursaràs el primer curs d’un grau a la universitat, cal una nota com a mínim de 5.5, amb exclusió de la nota de la fase específica independentment de la via d’accés a la universitat.
  • Si ja has cursat un curs a un grau universitari cal haver superat els següents percentatges de crèdits matriculats:

Branca de coneixement Percentatge de crèdits a superar
Arts i Humanitats 90%
Ciències 80%
Ciències Socials i Jurídiques 90%
Ciències de la Salut 80%
Enginyeria o Arquitectura 65%
Notes als requisits acadèmics:

1. Si et matricules de 30 a 59 crèdits

 • Podràs obtenir una beca per la matrícula, desplaçament, transport urbà i material pels estudis.
 • Si curses aquests crèdits en un quadrimestre/semestre, la beca serà per la matrícula i materials d’estudis i pel 50% del desplaçament i transport urbà.
 • Per gaudir de la beca durant el curs següent, caldrà aprovar la totalitat dels crèdits matriculats.


2. Si et matricules de grau no-presencial podràs obtenir la beca per la matrícula, material per estudis i desplaçament sempre que aquests sigui de més de 10 a 30 km.


3. Si aplicant la normativa de la universitat no et pots matricular de 60 crèdits, podràs obtenir beca per tots els components si t’has matriculat del màxim nombre de crèdits possible.


4. Si et matricules del nombre de crèdits que et falten per completar el grau pots matricular-te de menys de 60 crèdits sempre que no hagis superat el màxim de cursos als quals pots ser becari. Link

5. Si et matricules del nombre de crèdits per acabar el grau i aquest és menor de 60 crèdits.

6. Si tens un grau de discapacitat igual o superior al 65% pots matricular-te del 50% dels crèdits exigibles. És a dir, cal que et matriculis d’un mínim de 30 crèdits.

Tots els crèdits matriculats. Per tal de gaudir de la beca has d’estar estudiant a temps complet i t’has de matricular de com a mínim 60 crèdits.


No obstant, si et matricules de més de 60 crèdits es tindran en compte TOTS per valorar el rendiment acadèmic.

No. Les assignatures, crèdits convalidats o reconeguts no es tenen en compte a efectes de determinar el compliment dels requisits acadèmics exigit per les Beques MECD.

El periode màxim per poder gaudir d’una beca és el següent:

 • Si estudies enginyeria i arquitectura: dos cursos més dels establerts al pla d’estudis.
 • Per les altres branques de coneixement: un curs addicional a l’establert al pla d’estudis.

Si. No obstant, la quantitat de la beca és una mica diferent.


Durant aquest curs addicional que necessitis per completar el grau, podràs rebre la beca per

 • El cost de la matrícula dels crèdits matriculats per primera vegada
 • El 50% pels altres conceptes – transpost, material d’estudi, etc. – als quals es doni una beca a l’estudiant.
 • Pels estudis de grau: 3.500 € de beca salari.
 • Desplaçament
  • de 5 a 10 km: 192 €
  • de 10 a 30 km: 386 €
  • de 30 a 50 km: 763 €
  • de més de 50 km: 937 €
  • Trasnport urbà: 185 €
 • Residència: 2.556 €
 • Material d’estudi: 244 €
 • Rendimient acadèmcia: 150 €
 • Projecte final de carrera: 543 €

Si.


La beca salari és incompatible amb la beca pel material d’estudi i per l’ajut pel transport urbà.


Le beca per residència és incompatible amb els components de desplaçament .


L’ajut per desplaçament és incompatible amb l’ajut pel transport urbà.

No. Les beques MECD només s’atorguen pels crèdits matriculats per primera vegada.

Abans de determinar si tindràs dret a una beca o no, hauries de comprovar el teu nivell de patrimoni.


No tindràs dret a beca si, independentment del nivell de renda de la unitat familiar, compleixes algun dels següents requisits del patrimoni:


 • La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes que pertanyen a la unitat familiar (exclòs l’habitatge habitual), supera la quantitat de 42.900 euros.
 • La suma dels valors cadastrals de las finques rústiques que pertanyen a la unitat familiar superen 13.130€ per cadascun dels seus membres.
 • La suma dels rendiments nets reduïts de capital mobiliari, més el saldo net positiu de guanys i pèrdues patrimonials supera els 1.700€.
 • En cas que la família disposi de més d’un dels elements patrimonials descrits a l’apartat anterior, es calcularà el percentatge del valor de cada element patrimonial respecte al llindar corresponent. La suma d’aquests percentatges no podrà ser superior a 100.
 • La suma de les activitats econòmiques de titularitat dels membres computables de la família superen un volum de facturació superior als 155.500€.
 • Els elements patrimonials/renda dels sustentadors principals de la unitat familiar comptabilitzaran un 100%. Els elements patrimonials/renda dels altres membres de la unitat familiar computaran en un 50%.


El càlcul d’aquests requisits de patrimoni es du a terme a través de les següents caselles de la declaració de l’IRPF.


Pels Membres sustentadors principals de la família


Capital mobiliari = 35 + 50310 + 450 + 457


Rendiment net reduït del capital mobiliari a integrar a la base imposable de l’estalvi (casella 35)


Rendiment net reduït del capital mobiliari a integrar a la base imposable general (casella 50)


Subvenció o ajuts destinats a l’adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual o la reparació de defectes estrcutruals d’aquesta (casella 310)


Saldo net positiu de les pèrdues i guanys patrimonials imputables a l’exercici anterior a integrar en la base imponible general (casella 450)


 Saldo net positiu de les pèrdues i guanys patrimonials imputables a l’exercici anterior a integrar en la base imponible de l’estalvi (Casella 457)
Volum de facturació d’activitats econòmiques = ingressos íntegres (casella 109) + total ingressos (casella 174)


Pels altres membres de la unitat familiar el 50% de


Rendiment net reduït del capital mobiliari a integrar a la base imposable de l’estalvi (casella 35)


Rendiment net reduït del capital mobiliari a integrar a la base imposable general (casella 50)


Subvenció o ajuts destinats a l’adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual o la reparació de defectes estrcutruals d’aquesta (casella 310)


Saldo net positiu de les pèrdues i guanys patrimonials imputables a l’exercici anterior a integrar en la base imponible general (casella 450)


 Saldo net positiu de les pèrdues i guanys patrimonials imputables a l’exercici anterior a integrar en la base imponible de l’estalvi (Casella 457)
I el 50% Volum de facturació d’activitats econòmiques = ingressos íntegres (casella 109) + total ingressos (casella 174)

Tens alguna pregunta que no hem contestat ? envia’ns-la a info@futuravia.com

La Generalitat de Catalunya, a través de l’AGAUR, ofereix préstecs per finançar els estudis universitaris de primer i segon cicle, màster, postgrau o doctorat de qualsevol centre del sistema universitari català que estigui adherit al Conveni.


Quines són les condicions d’aquest préstec ?

 1. Condicions personals:
  • Ser major de 16 anys.
  • Tenir nacionalitat espanyola. En cas d’un estudiant estranger, cal disposar de NIE.
  • No constar a cap registre públic de morositat.
  • Acreditar un nivell d’ingressos o bé incorporar un cotitular que els pugui acreditar.


 2. Import a finançar : fins al 100% de la matrícula

 3. Quantitat de diners a finançar: un mínim establert per cada universitat o centre docentde i un màxim de 7000 euros.

 4. Tipus d’interès: un 5.25% anual fix.

 5. Quotes en les que cal retornar el préstec:
  • Matrícules anuals: Un mínim de set quotes
  • Matrícules semestrals: un mínim de quatre quotes


 6. Documentació necessària
  • Còpia del NIF o NIE de l’estudiant
  • Còpia del NIF del cotitular en els casos que n’hi hagi
  • Documentació que acrediti ingressos (nòmina, declaració d’IRPF o similars)


 7. Sol·licitud:
  En el moment de formalitzar la matrícula, l’estudiant ha de seleccionar la via de pagament “PRÉSTEC AGAUR” i l’entitat financera amb la que contraurà el préstec.Pots trobar més informació aquí.


Tens alguna pregunta que no hem contestat ? envia’ns-la a info@futuravia.com

NO. No cal ni un aval ni cal altre tipus de garantia però si l’acreditació d’ingressos per tal de donar compliment a l’article 18 de l’Ordre EHA/2899/2011 de 28 d’octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris.

Si. L’entitat financera podrà carregar un import de 12 euros per rebut impagat. Addicionalment, qualsevol endarreriment en el pagament de les quotes comporta l’aplicació del tipus d’interès vigent + el 3%.

No. L’entitat financera no aplicarà cap tipus de comissió al titular del préstec.

Si. L’entitat financera podrà aplicar una comissió del 0.5% sobre l’import amortitzat.

El Banc de Sabadell i la Caixa d’Enginyers, que són les entitats financeres adherides al Conveni.

Fins el dia 31 d’Octubre de 2013.

Tens alguna pregunta que no hem contestat ? envia’ns-la a info@futuravia.com

L’acreditació del tram de renda és essencial i necessari per sol•licitar qualsevol beca.


Per tant, encara que no estiguis segur/a que tens dreta a beca, encara que no et matriculis encara, no passa res si encara no has començat el curs, DEMANA L’ACREDITACIÓ DEL TRAM DE RENDA AQUÍ.


En qualsevol cas, demana l’acreditació del tram de renda. Potser l’utilitzaràs o potser no però no et farà nosa demanar-lo. Al contrari, només et farà servei.

Recorda que complir els requisits econòmics i/o acadèmics vol dir que ets elegible per gaudir una beca del MECD o Equitat però NO vol dir que la rebis si no la sol·licites.


Per tal de gaudir de qualsevol d’aquestes beques cal que les SOL·LICITIS.


Si no sol·licites la beca, no la rebràs no obstant compleixis tots els requisits de la convocatòria.

La diferència principal entre els requisits de les beques del MECD i les beques Equitat rau a que les primeres tenen, a més de requisits econòmics, requisits acadèmics i les segones es basen en criteris econòmics.


Segons la informació que hagis introduït a FuturUniCost, l’aplicació et dirà si ets eligible per les dues beques o per només una d’elles.


Si compleixes els requisits econòmics per demanar les dues beques, demana-les. Si no et donen la beca del MECD perquè no compleixes els requists acadèmics, l’AGAUR, en base a la informació que li proporcioni l’Agència Tributària, et concedirà la beca Equitat.


En qualsevol cas, és important que les demanis les dues ja que això et beneficiarà. Mai et perjudicarà.Si vols calcular la teva Renda Familiar Computable, utilitza la nostra calculadora de la Renda.

Des de FuturaVia et recomanem que sempre sol·licitis les dues beques – la beca del MECD i la beca Equitat – a la vegada.


Pensa que els requisits econòmics pels llindars de renda 0 i 1 són els mateixos. Si compleixes a més els requisits acadèmics podràs accedir a una beca del MECD. Si només compleixes els requisits econòmics, aleshores podràs gaudir d’una beca Equitat.


Així doncs, quan resolguin la concessió o denegació de la beca del MECD, podràs optar o no a la beca Equitat.


No oblidis comprovar els requisits de patrimoni ja que aquests poden comportar que no puguis optar a cap beca.

No diguis mentides. Pensa que tota la informació que s’utilitza per determinar la concessió de beques és oficial. És a dir, l’AGAUR es basa en

 • La informació de la renda que li proporciona l’Agència Tributària
 • La informació de patrimoni que li proporciona l’Agència Tributària
 • La informació acadèmica que li proporciona la universitat a la que et matricularàs.Qualsevol mentida només perjudicarà la teva sol·licitud.

Des de FuturaVia et recomanem que donis la mateixa informació per sol·licitar la beca del MECD i la beca Equitat. Així doncs, no diguis, en una sol·licitud que vius sol i en l’altre que formes part d’una unitat familiar de 4 persones.


Sigues coherent i digues la veritat ja que pensa que la informació en base a la qual es decideix la concessió de beques és oficial i la mateixa i creuar dades contradictòries només pot perjudicar la teva sol·licitud.

Recorda que independentment del nivell de renda, si compleixis algun dels criteris de patrimoni de la convocatòria de beques, no seràs elegible per cap de les beques, ni per les del MECD ni per les Equitat.

No tindràs dret a beca si, independentment del nivell de renda de la unitat familiar, compleixes algun dels següents requisits del patrimoni:


 • La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes que pertanyen a la unitat familiar (exclòs l’habitatge habitual), supera la quantitat de 42.900 euros.
 • La suma dels valors cadastrals de las finques rústiques que pertanyen a la unitat familiar superen 13.130€ per cadascun dels seus membres.
 • La suma dels rendiments nets reduïts de capital mobiliari, més el saldo net positiu de guanys i pèrdues patrimonials supera els 1.700€.
 • En cas que la família disposi de més d’un dels elements patrimonials descrits a l’apartat anterior, es calcularà el percentatge del valor de cada element patrimonial respecte al llindar corresponent. La suma d’aquests percentatges no podrà ser superior a 100.
 • La suma de les activitats econòmiques de titularitat dels membres computables de la família superen un volum de facturació superior als 155.500€.
 • Els elements patrimonials/renda dels sustentadors principals de la unitat familiar comptabilitzaran un 100%. Els elements patrimonials/renda dels altres membres de la unitat familiar computaran en un 50%.


El càlcul d’aquests requisits de patrimoni es du a terme a través de les següents caselles de la declaració de l’IRPF.


Pels Membres sustentadors principals de la família


Capital mobiliari = 35 + 50310 + 450 + 457


Rendiment net reduït del capital mobiliari a integrar a la base imposable de l’estalvi (casella 35)


Rendiment net reduït del capital mobiliari a integrar a la base imposable general (casella 50)


Subvenció o ajuts destinats a l’adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual o la reparació de defectes estrcutruals d’aquesta (casella 310)


Saldo net positiu de les pèrdues i guanys patrimonials imputables a l’exercici anterior a integrar en la base imponible general (casella 450)


 Saldo net positiu de les pèrdues i guanys patrimonials imputables a l’exercici anterior a integrar en la base imponible de l’estalvi (Casella 457)
Volum de facturació d’activitats econòmiques = ingressos íntegres (casella 109) + total ingressos (casella 174)


Pels altres membres de la unitat familiar el 50% de


Rendiment net reduït del capital mobiliari a integrar a la base imposable de l’estalvi (casella 35)


Rendiment net reduït del capital mobiliari a integrar a la base imposable general (casella 50)


Subvenció o ajuts destinats a l’adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual o la reparació de defectes estrcutruals d’aquesta (casella 310)


Saldo net positiu de les pèrdues i guanys patrimonials imputables a l’exercici anterior a integrar en la base imponible general (casella 450)


 Saldo net positiu de les pèrdues i guanys patrimonials imputables a l’exercici anterior a integrar en la base imponible de l’estalvi (Casella 457)
I el 50% Volum de facturació d’activitats econòmiques = ingressos íntegres (casella 109) + total ingressos (casella 174)

Si a l’acreditació del tram de renda tens acreditat un llindar 0/1, vol dir que si compleixes els requisits acadèmics del MECD, tindràs dret a una beca del MECD i si no els compleixes tindràs dret a una beca Equitat. Sempre que les hagis sol·licitat les dues.


Si al moment de matricular-te no tens la resolució del MECD i has pagat alguna cosa en concepte de matrícula i posteriorment se’t concedeix la beca del MECD vol dir que tens una beca pel 100% del cost dels crèdits i per tant la universitat et retornarà la totalitat dels diners que hagis pagat en concepte de matrícula.

Només els crèdits matriculats són subjectes a beques i al pagament fraccionat. Les taxes administratives, de gestió i d’altres serveis universitaris cal pagar-los en qualsevol cas i no són susceptibles a cap ajut ni cap beca.

El llindar 6 de renda, no dóna dret a cap beca, ni a la del MECD ni a la beca Equitat.


Recorda que el llindar 6 de renda depèn dels membres de la unitat familiar i del nivell de renda.


FuturUniCost, et permetrà saber si tens dret a alguna beca per finançar el cost dels crèdits dels teus estudis.

La beca Equitat i la del MECD només s’atorguen per als crèdits matriculats per primera vegada.


No obstant, això no vol dir que si has suspès alguna assignatura ja no puguis sol·licitar una beca Equitat o la del MECD.


Per tant, si et matricules de 50 crèdits per primera vegada i 10 en segona, només podries optar a una beca Equitat i del MECD pels 50 crèdits matriculats per primera convocatòria i no pels 10 que estàs repetint.

Independentment que obtinguis una beca o no, realitzar el pagament de la matrícula en els terminis que et permetin podrà ajudar-vos a tu i a la teva familia a afrontar aquest cost.


Normalment les universitats permeten 2 o 3 terminis sense cap tipus de cost financer. Pregunta quants te’n permeten i aprofita’ls!


Pensa, però, que si finalment la beca se’t denegués, als segons o tercers terminis de pagament hauràs de pagar la quantitat que no hagis pagat en el primer termini.

Tens alguna pregunta que no hem contestat ? envia’ns-la a info@futuravia.com

La UAB permet el pagament en diferents terminis si formalitzes la matrícula abans del dia 20 d’octubre.


 • Termini 1: és del 30% dels crèdits matriculats, més les taxes de gestió d’expedient, els serveis específics de suport a l’aprenentatge, l’assegurança escolar, l’assegurança complementària i els serveis universitaris extraacadèmics que sol·licitis. Aquest import es carrega al teu compte bancari a partir del mateix dia que formalitzes la matrícula.

 • Termini 2: 30% dels crèdits matriculats i es carrega al teu compte bancari el dia 15 de novembre.

 • Termini 3: 40% es carregarà, una vegada resolta la convocatòria de beques d’equitat, el 20 de desembre.


Trobaràs més informació aquí.

La UPF permet domiciliar l’import de la matrícula universitària en diferents terminis:

 • Termini 1: es carregarà al compte corrent a partir del dia següent d’haver realitzat la teva matricula.

 • Termini 2: es durà a terme durant la segona quinzena de desembre.


Cal tenir en compte que en el mment de fer la matrícula hauràs de tenir les següents dades bancàries:

 1. Entitat
 2. Oficina
 3. Dígits de control
 4. Número de compte
 5. Nnom i cognoms del titularTrobaràs més informació aquí.

La URV permet realitzar el pagament de la matrícula en un pagament únic o en tres terminis:

 • Termini 1: és del 40% de l’import total, que es carregarà al compte corrent que proporcioni l’estudiant. Aquest import es carregarà a partir del sisè dia natural d’haver formalitzat la matrícula.
 • Termini 2: 30% dels crèdits matriculats, que es carregarà al compte corrent que s’hagi proporcionat a partir del dia 1 de Desembre (l’1 de Maig en el cas de l’ensenyament d’Enologia).
 • Termini 3: el 30% restant, que es carregarà al compte corrent correspondent a partir del dia 1 de Febrer.L’estudiant podrà acollir-se al pagament en terminis sempre que l’import total a pagar sigui superior a 300 euros.


Trobaràs més informació aquí.

La UPC permet realitzar el pagament de la matrícula en un pagament únic o en dos o tres terminis domiciliats a una entitat financera segons el tipus de matrícula:

 • Matrícula quadrimestral:

  • Termini 1: Pagament inicial del 60% de l’import total de la matrícula.

  • Termini 2: 40% restant a mitjans de desembre. Pel segon quadrimestre, el segon pagament es durà a terme el dia 1 d’abril de 2014.


 • Matrícula anual:

  • Termini 1: Pagament inicial del 40% de l’import total de la matrícula.

  • Termini 2: 30% s’efectuarà a mitjans de desembre. Pel segon quadrimestre, el segon pagament es durà a terme el dia 1 d’abril de 2014.

  • Termini 3: 30% restant, l’1 de març.  Trobaràs més informació aquí.

La UdL permet realitzar el pagament de la matrícula en un pagament únic a partir del dia següent a la realització de la matrícula o el pagament en tres terminis domiciliats:

 • Termini 1: és del 40% dels credits matriculats i les taxes administratives.

 • Termini 2: 30% dels crèdits matriculats i es cobrarà el dia 2 de desembre de 2013.

 • Termini 3: el 30% restant, que es cobrarà el dia 13 de gener de 2014.Trobaràs més informació aquí.

La UdG permet realitzar el pagament de la matrícula en un pagament únic o en tres terminis:

 • Termini 1: és del 40% dels preus acadèmics i el 100% dels altres preus.

 • Termini 2: 20% dels preus acadèmics.

 • Termini 3: el 40% restant.L’estudiant podrà acollir-se al pagament en terminis sempre que l’import total a pagar sigui superior a 300 euros, se sol·liciti en el moment de la matrícula I sempre abans del 18 d’octubre.


Trobaràs més informació aquí.

La Universitat de Barcelona permet realitzar el pagament de la matrícula en un pagament únic domiciliat o en dos, tres o set terminis segons el tipus de matrícula.

 • Matrícula anual

  1. 3 terminis amb un import de matrícula de 300 euros o més fins el 31 d’octubre de 2013.

   • Termini 1: és del 40% de l’import dels crèdits matriculats i 100% de l’import de la gestió d’expedient acadèmic, dels serveis específic i de suport a l’aprenentatge i dels serveis voluntaris contractats. Aquest termini s’haurà d’abonar en el termini màxim de set dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula.

   • Termini 2: 30% del preu dels crèdits matriculats que caldrà abonar dintre del termini que es determini a l’imprès de matrícula de l’estudiant.
    1. Matrícules de juliol: com a màxim el 9 de setembre de 2013
    2. Matrícules de setembre: com a màxim el 4 de novembre de 2013
    3. Matrícules d’octubre: com a màxim el 2 de desembre de 2013


   • Termini 3: el 30% restant del preu dels crèdits matriculats. Com a màxim el 16 de desembre de 2013.


  2. 7 terminis amb un import de matrícula de 300 euros o més fins el 31 d’octubre de 2013.

   • Termini 1: és del 40% de l’import dels crèdits matriculats i 100% de l’import de la gestió d’expedient acadèmic, dels serveis específic i de suport a l’aprenentatge i dels serveis voluntaris contractats. Aquest termini s’haurà d’abonar en el termini màxim de set dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula.

   • Termini 2: 10% del preu dels crèdits matriculats que caldrà abonar dintre del termini que es determini a l’imprès de matrícula de l’estudiant.
    1. Matrícules de juliol: com a màxim el 9 de setembre de 2013
    2. Matrícules de setembre: com a màxim el 4 de novembre de 2013
    3. Matrícules d’octubre: com a màxim el 2 de desembre de 2013


   • Terminis 3, 4, 5, 6 i 7: 10% restant del preu dels crèdits matriculats a cada rebut. El rebut de cada termini es cobrarà el dia 4 del mes següent de manera consecutiva.


 • Matrícules de segon semestre o ampliacions de matrícula al febrer tindran 2 terminis de pagament.L’estudiant podrà acollir-se al pagament en terminis sempre que l’import total de la matrícula sigui igual o superior a 300 euros.


Trobaràs més informació aquí

La UOC no permet el pagament en diferents terminis.


No obstant, cal tenir en compte que el pagament de la matrícula universitària es realitza semestralment.


Trobaràs més informació aquí.